zaštitni znak udruženja  

Đorđićeva 20, Zagreb

 
line decor
 
line decor
 
 
 
 
 

NOVI JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Projekt „Pružam ti ruku II“, Zaželi-Program zapošljavanja žena – faza III

 

 

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi-program zapošljavanja žena-faza III“, Broj poziva: UP.02.1.1.16., Kodni broj: UP.02.1.1.16.0379, Udruženje za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba (UUOSSO) raspisuje:

 

DRUGI JAVNI POZIV
 

Za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na radno mjesto gerontodomaćice za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Pružam ti ruku II“ Kodni broj: UP.02.1.1.16.0379.

Program "Zaželi - program zapošljavanja žena – faza III" u skladu je s europskim i nacionalnim preporukama o unapređenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU, s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će pružati uslugu potpore i podrške starijim i/ili nemoćnim osobama.

 

Mjesto rada: Grad Zagreb
Broj traženih radnica: 6
Vrsta zaposlenja: na određeno vrijeme, novootvoreni poslovi
Razina obrazovanja: nezavršena osnovna škola, osnovna škola niži razredi, završena osnovna škola, najviše završena srednja škola 3 godine ili najviše završena srednja škola 4 godine.
Radno iskustvo: nije uvjet

Javni poziv vrijedi od: 25.1.2023.

Javni poziv vrijedi do:  2.2.2023.

Ciljane skupine:
-  nezaposlene žene (osoba mora na dan ulaska u projekt biti upisana u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a) te imati odgovarajući obrazovni status (najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje).

Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama.
 

Za pripadnice ciljane skupine koje su ujedno i pripadnice neke od ranjivih skupina definiranih Pozivom potrebno je dostaviti sljedeće:
Žene od 50 godina i više:
-  osobna iskaznica

Žene s invaliditetom:
-  nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom Žrtve trgovanja ljudima

Žrtve trgovanja ljudima:
-  uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima
Žrtve obiteljskog nasilja:
-  uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja
Azilantice:
-  odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP
Žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.:
-  rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji
Liječene ovisnice:
-  potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama
Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci:
-  potvrda o otpuštanju
Pripadnice romske nacionalne manjine:
-  izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini
Beskućnice:
-  rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica
Dodatne ranjive skupine definirane od strane Korisnika:
-  potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine
Samohrane majke:
-Potvrda ili drugi pravni dokument nadležnih tijela iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine

Opis poslova:
- rad i aktivnosti poboljšanja kvalitete života krajnjim korisnicima pružajući im pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,

- pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

- pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,

- pomoć u socijalnoj integraciji,

- pomoć u posredovanju pri ostvarivanju raznih prava (plaćanje računa, dostava pomagala i naručivanje kod liječnika i sl…),

- pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje, uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima te ostali svakodnevni poslovi u dogovoru s korisnikom.
 

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Prijavi na Oglas kandidatkinje su dužne priložiti:
-  zamolbu za posao/životopis
-  dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/potvrda škole),

 

Prijave na Javni poziv s traženim dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se na e-mail: ured@uuosso.hr

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.
Kandidatkinje koje zadovolje formalne uvjete natječaja, bit će pozvane na razgovor.


Prednost pri zapošljavanju imaju pripadnice ciljnih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ranjivim skupinama.

      Copyright 2005 UUOSSO, Zagreb