zaštitni znak udruženja  

Đorđićeva 20, Zagreb

 
line decor
 
line decor
 
 
 
 

Pedometar 

U ovom prilogu donosimo opširne upute za jedno malo govorno pomagalo - pedometar. Radi se o uređaju koji mjeri broj koraka, prijeđeni put, utrošak kalorija i vrijeme provedeno u hodanju. Upozoravamo Vas da pozorno pročitate upute. Da bi pedometar mogao raditi kako treba, u njega se moraju pohraniti podaci o duljini vlastitog koraka i težini. Važno je također imati na umu da pedometar ne registrira tzv. lažne korake - to su koraci koje činimo hodajući lagano, odnosno šuljajući se. A sada pročitajte upute u nastavku. Ovaj pedometar govori njemački.
 
Govorni pedometar s FM radiom koji mjeri utrošak kalorija
AMU9965-09A
 
Opis pedometra
Pedometar ima oblik četverostrane piramide zaobljenih vrhova. Ima 5 ploha: prednja, stražnja, gornja i dvije bočne (lijeva i desna). Uzmite pedometar u ruku tako da zaobljeni vrh piramide bude okrenut prema dolje, a da prema Vama gleda ploha s ekranom, tri tipke i zvučnikom - to je prednja ploha. Suprotno od nje je stražnja ploha s poklopcem
pretinca za baterije na kojemu je kvačica za remen i vijak za pričvršćivanje poklopca. Na gornjoj su plohi dvije tipke - lijeva i desna. Na lijevoj su plohi dva elementa: utičnica za slušalice (gore) i prekidač s dva položaja (gornji i donji) za uključivanje i isključivanje FM radio-prijamnika (dolje). Na desnoj plohi - u ravnini s utičnicom za slušalice je samo jedna tipka: TALKING (Govor). Ako držite pedometar kako je opisano, moći ćete razumjeti upute u nastavku.
 
Prednja ploha
U gornjem dijelu ove plohe nalazi se ekran za vizualni (optički) prikaz podataka. U donjem dijelu prednje plohe uočit ćete izbočeni krug – to je zvučnik. Otprilike u sredini prednje plohe - između ekrana i zvučnika - nalaze se u nizu od lijeva udesno tri gumba (tipke):
1. Lijevi gumb (tipka): UP/AUTO (gore, odnosno automatska funkcija);
2. Srednji gumb (tipka): MODE (Postava) i
3. Desni gumb (tipka): DOWN/CLEAR (Dolje/Brisanje).
 
Tipka MODE (srednja tipka)
Kratkim pritiskom tipke MODE (Postava) odabire se jedna od 4 moguće postave i to ovim redom: Distanc (Prijeđeni put), Kalori (Kalorija), Cait (Vrijeme) i Šrit (Korak). Ako se želi čuti koja je vrijednost u pojedinoj postavi, treba kratko pritisnuti tipku TALKING (Govor) (jedina tipka na desnoj plohi).
 
Dugim pritiskom tipke MODE (Postava) ulazi se u postavu namještanja (podešavanja) najprije duljine koraka. Čut ćete poruku na njemačkom:
Geben zi ire Šritlenge ain (Unesite duljinu svog koraka). Duljinu koraka u centimetrima namještamo lijevim gumbom (tipkom) – povećavamo duljinu u centimetrima, a desnim gumbom (tipkom smanjujemo duljinu u centimetrima. Prilikom svakog pritiska lijevog ili desnog gumba (tipke) oglašava se kratki zvučni signal. Unesenu vrijednost kontroliramo
kratkim pritiskom tipke TALKING (Govor). Čut ćete poruku koja počinje izrazom Ire Šritlenge betregt + broj na njemačkom + riječ centimeter (Duljina Vašeg koraka iznosi + broj na njemačkom + riječ centimeter).
Nakon idućeg kratkog pritiska tipke MODE (Postava) slijedi poruka:
Geben zi ir geviht ain (Unesite svoju težinu). Težinu u kilogramima namještamo lijevim gumbom (tipkom) - povećavamo težinu u kilogramima, a desnim gumbom (tipkom smanjujemo težinu u kilogramima. Prilikom svakog pritiska lijevog ili desnog gumba (tipke) oglašava se kratki zvučni signal. Unesenu vrijednost kontroliramo kratkim pritiskom tipke TALKING (Govor). Čut ćete poruku koja počinje izrazom Ir Geviht betregt + broj na njemačkom + riječ kilogram (Vaša težina iznosi + broj na njemačkom + riječ kilogram. Nakon idućeg kratkog pritiska tipke MODE (Postava) slijede dva kratka zvučna signala koji signaliziraju da je namještanje težine i duljine koraka obavljeno.
 
Tipka UP/AUTO (lijeva tipka)
Kad smo u postavi namještanja duljine koraka i težine, kratkim pritiskom ove tipke povećavamo zadanu vrijednost za 1 centimetar, odnosno 1 kilogram. Dugim pritiskom ove tipke uključujemo i isključujemo automatske govorne poruke. Na njemačkom te poruke glase: Autour ist aingešaltet (Automatske poruke Uključeno), odnosno Autour ist ausgešaltet
(Automatske poruke Isključeno).
 
Tipka DOWN/CLEAR (desna tipka)
Kad smo u postavi namještanja duljine koraka i težine, kratkim pritiskom ove tipke smanjujemo zadanu vrijednost za 1 centimetar, odnosno 1 kilogram. Dugim pritiskom ove tipke uključujemo i isključujemo funkciju Izbrisati sve. Na njemačkom ta poruka glasi: Ales lešen.
 
Stražnja ploha
Na ovoj se plohi nalazi poklopac pretinca za dvije AAA baterije. Na samom poklopcu postoje tri elementa:
1. Vijak za učvršćivanje poklopca (nalazi se pri dnu ove plohe). Vijak se otpušta i zateže odvijačem koji je obvezni pribor.
2. Gumbić za resetiranje pedometra (nalazi se u rupici desno od spomenutog vijka. Za aktiviranje ovog gumbića treba koristiti na primjer čačkalicu ili neki drugi tanji zašiljeni predmet).
3. Kvačica za remen.
 
Gornja ploha
Na ovoj se plohi nalaze dvije tipke:
1. Lijeva tipka SCAN (Pretraživanje). Kratkim pritiscima ove tipke, kad smo u postavi Radio, tražimo radio postaje na UKV području.
Pretraživanje započinje od početka skale. Kad se dođe do kraja skale treba pritisnuti desnu tipku na gornjoj plohi RESET (Resetiranje) čime se pretraživanje radio postaja vraća na početak skale.
2. Desna tipka RESET (Resetiranje). Ovom tipkom, kako je to gore rečeno, postavljamo traženje radio postaja na početak skale.
 
Ove dvije tipke koriste se samo u postavi Radio. Prilikom mjerenja prijeđenog puta, utroška kalorija, vremena i broja koraka one nemaju nikakvu funkciju.
 
Lijeva ploha
Na lijevoj su plohi dva elementa:
1. Utičnica za slušalice (gore) i
2. Prekidač za uključivanje (gornji) i isključivanje radio-prijamnika (donji položaj).
 
Desna ploha
Na desnoj plohi nalazi se samo jedna tipka - TALKING (Govor). Kad smo u normalnoj postavi, prvim kratkim pritiskom ove tipke dobivamo podatak o željenoj vrijednosti odabrane veličine (prijeđeni put, utrošak kalorija, vrijeme, koraci), ovisno o tome na kojoj smo od tih veličina.
Idućim kratkim pritiskom dobivamo podatke i o vrijednostima za ostale veličine.
 
Kad smo u postavi namještanja duljine koraka, odnosno težine kratkim pritiskom tipke TALKING dobivamo podatak o namještenoj duljini koraka i težini.
 
Nakon ovog opisa pročitajte i upute u nastavku.
 
Ovaj govorni pedometar koji mjeri utrošak kalorija predviđen je za svakoga i za cjelodnevnu upotrebu. On Vas obavještava o utrošku kalorija, prijeđenom putu i vremenu koje provodite u hodanju i vježbanju u sklopu Vaših svakodnevnih aktivnosti. Njegove mogućnosti uključuju:
 
- Govorne poruke: Govorne poruke o utrošenim kalorijama, broju napravljenih koraka, prijeđenom putu i vremenu što ste ga proveli u hodanju ili vježbanju.
 
- Automatske govorne poruke: Automatske govorne poruke za kalorije, prijeđeni put, broj koraka i vrijeme u skladu sa zadanim vremenskim intervalom.
 
- Intelligentno brojanje: Izračunava kalorije i prijeđeni put te uzima u obzir vrijeme na osnovi trenutačnog hodanja, ignorirajući pritom krive korake.
 
- Automatsko traženje radio postaja na FM (UKV) području: Za vrijeme korištenja pedometra možete slušati radio-emisije na FM (UKV) području.
 
Stavljanje baterija
Ovaj pedometar koristi dvije AAA baterije kao izvor napajanja. Baterije se stavljaju ovako:
1. Malim Philipsovim (križnim) odvijačem (dobiva se kao obvezni pribor) otpustite vijak na donjem dijelu stražnje plohe kućišta.
2. Uklonite poklopčić i stavite dvije AAA baterije kako je to označeno u kućištu simbolima za polaritet (+) i (-).
3. Vratite poklopčić na njegovo mjesto i pričvrstite ga vijkom.
 
Napomena: Kada govor oslabi, postane izobličen ili kada prikaz na ekranu postane nejasan (mutan), treba zamijeniti baterije.
 
Važan podatak o prikazanim brojevima
Za brojanje i registriranje koraka ovaj mjerač kalorija, odnosno pedometar koristi otkrivene pokrete gore-dolje što ih pravi korisnik.
Ipak, osim hodanja i vježbanja postoje i drugi pokreti gore-dolje koji utječu na brojanje koraka. Takvi su sjedenje i ustajanje, skakanje i naprosto hodanje ukrug. Ti pokreti koje ne ubrajamo u hodanje, odnosno vježbanje mogu uzrokovati pogreške u brojanju koraka čija je posljedica krivi rezultat što se tiče prijeđenog puta, kalorija i vremena što se izračunava na temelju brojanja koraka. To i jeste razlog zašto su svi pedometri dobri samo kada se radi o hodanju ili vježbanju, ali ne i za prosječnu osobu koja želi koristiti pedometar tijekom cijelog dana u kući, u uredu ili prilikom kupovine. Da bi se zaobišao taj problem, naš pedometar ima inteligentan mehanizam koji prilikom brojanja koraka
razlikuje korake napravljene za vrijeme hodanja ili vježbanja od onih što ne potječu niti od hodanja niti od vježbanja pa onda koristi prve za izračunavanje prijeđenog puta, kalorija i vremena. Zato prikazani izračun koraka na ekranu našeg govornog pedometra obuhvaća izračune nastale zbog svih pokreta gore-dolje, uključujući i one nastale od aktivnosti koje nisu niti hodanje niti vježbanje. Tako prikazani prijeđeni put, kalorije i vrijeme predstavljaju trenutačni prijeđeni put, kalorije i vrijeme Vašeg hodanja i vježbanja. Ovisno o Vašim dnevnim aktivnostima, vjerojatno ćete imati puno izbrojenih koraka, ali će se mali broj njih odnositi na prijeđeni put, kalorije i vrijeme, ukoliko se Vaše aktivnosti odvijaju pretežno u uredu ili kod kuće gdje većina izbrojenih koraka ne potječe od hodanja.
 
Određivanje duljine koraka i težine
Napomena: Duljina koraka je udaljenost od prstiju ili pete jednog stopala do prstiju, odnosno pete drugog stopala kad se napravi korak.
 
Duljina koraka
Da bi mogao izračunati prijeđeni put i kalorije, govorni pedometar mora znati duljinu Vašeg koraka i Vašu težinu. Postupak za dobivanje i upisivanje duljine koraka i težine je ovakav:
1. Izmjerite duljinu svog koraka - od prstiju, odnosno pete jednog do prstiju, odnosno pete drugog stopala nakon iskoraka. Ako želite imati točniji rezultat, izmjerite duljinu 10 koraka i dobivenu vrijednost podijelite sa 10. Tako ćete dobiti prosječnu duljinu Vašeg koraka. Uzmite na znanje da prosječna duljina koraka iznosi otprilike 22 inča (55.9 cm).
2. Duljinu koraka i težinu upisat ćete tako da u bilo kojoj postavi dulje pritisnete tipku MODE (srednja tipka na prednjoj plohi).
Držite je tako sve dok ne čujete na njemačkom jeziku poruku Geben zi ire Šritlenge ain      (Upišite duljinu Vašeg koraka). Sada više puta pritisnite tipke "UP ili DOWN" (lijeva tipka na prednjoj) i za duljinu Vašeg koraka namjestite vrijednost između 10 inča (ili 10 cm) i 80 inča (ili 120 cm). Ako ponovo pritisnete tipku MODE (srednja tipka na     prednjoj plohi), čut ćete na njemačkom jeziku poruku: Geben zi ir geviht ain (Namjestite Vašu težinu).
Sada više puta pritisnite tipke UP i DOWN i namjestite vrijednost za Vašu težinu između 40 funti (ili 20 Kg) i 300 funti (ili 150 Kg).
3. Pošto ponovo pritisnete tipku MODE, pedometar će se vratiti u postavu normalnog prikaza.
 
Poruke o kalorijama, broju koraka, prijeđenom putu i utrošenom vremenu
Provjerite da li je prekidač Radio ON/OFF (Radio Uključeno/Isključeno) (donji prekidač na lijevoj plohi kućišta) u položaju OFF (Isključeno) - donji položaj. Pritisnite gumb TALKING (jedini gumb na desnoj plohi kućišta). Pedometar će izgovarati brojeve koji se pojavljuju na ekranu.
Ako želite čuti govorne poruke za ostale funkcije, više puta pritisnite tipku MODE (Postava) (srednja tipka na prednjoj plohi kućišta).
Pritiskujte tu tipku sve dok ne čujete poruku za željenu funkciju.
Zatim pritisnite tipku TALKING (Govor) (jedina tipka na desnoj plohi kućišta). Na primjer, ako želite čuti poruke za kalorije, više puta pritisnite tipku MODE (srednja tipka na prednjoj plohi kućišta) sve dok ne čujete poruku "Kalori" (Kalorija). Zatim pritisnite tipku TALKING (jedini gumb na desnoj plohi uređaja).
 
Ako u bilo koje vrijeme želite čuti poruku za bilo koju postavu, pritisnite i držite tipku TALK (Govor) (jedina tipka na desnoj plohi kućišta). Pedometar će izgovoriti trenutačno prikazani broj nakon čega će slijediti poruke za ostale postave. Nakon što čujete poruku za željenu funkciju, možete otpustiti tipku TALKING (Govor) (jedina tipka na desnoj plohi kućišta).
 
Korištenje automatskih govornih poruka
Pedometar se može namjestiti tako da automatski izgovara "trenutačno" prikazanu funkciju u skladu s tablicom u nastavku. Primjerice, ako pedometar prikazuje na ekranu "Kalorie" (kalorija), automatski ćete za svakih 50 utrošenih kalorija čuti poruku o tome.
 
Broj koraka: svakih 1000 koraka
Prijeđeni put: svakih 0.5 milja (ili 1 km)
Kalorije: Svakih 50 kalorija (jedna kalorija = 1 Kcal)
Vrijeme: Svakih 10 minuta
 
Funkcija za automatske govorne poruke uključuje se tako da se pritisne i drži tipka AUTO(UP) sve dok se ne čuje poruka "Auto rup ist aingešaltet" (Automatske govorne poruke Uključeno), a na ekranu se ne pojavi °"(((.)))". Automatske se govorne poruke isključuju tako da se pritisne i drži tipka AUTO(UP) sve dok se ne oglasi poruka "Auto RUP ist ausgešaltet" (Automatske govorne poruke Isključeno), a s ekrana ne nestane °"(((.)))".
 
Kako koristiti pedometar
1. Pritisnite i držite tipku CLEAR (DOWN) (Izbrisati sve) (desna tipka na prednjoj plohi kućišta) sve dok se ne oglasi poruka "Ales lešen" nakon čega se svi brojevi vraćaju na 0".
2. Zakvačite pedometar na remen. Pedometar mora biti u okomitom položaju. U protivnom se mogu dobiti krivi podaci (rezultat).
3. Počnite hodati ili vježbati, odnosno obavljati redovne aktivnosti. Pedometar možete nositi čitav dan. On će zbrajati vrijeme, prijeđeni put i utrošene kalorije kao rezultat Vašeg hodanja.
 
Resetiranje pedometra
Ako pedometar pokazuje čudnovate funkcije, kao na primjer "Zamrznuti ekran", "Razlomljeni ekran", ako ne reagira na pritiske tipaka itd., morate nanovo aktivirati pedometar pritiskom tipke RESET (Resetiranje), koristeći neki zašiljeni predmet kao primjerice čačkalicu, šilo itd. Gumb za resetiranje nalazi se na stražnjoj plohi kućišta.
 
Slušanje FM radija
1. Uključite slušalice u utičnicu za slušalice (gornji element na lijevoj plohi kućišta) i potpuno razmotajte kabel za slušalice. Naime, kabel ima funkciju antene.
2. Gurnite prema gore prekidač Radio ON/OFF (Radio Uključeno/Isključeno) (donji element na lijevoj plohi kućišta). Na taj se način uključuje radio - svijetli lampica.
3. Za pronalaženje radio postaja (promjenu frekvencije) pritisnite tipku SCAN (skeniranje) ('lijeva tipka na gornjoj plohi kućišta). Radio automatski pronalazi najbližu aktivnu postaju i zaustavlja se na njoj. Za pronalaženje željene postaje više puta pritisnite tipku SCAN.
4. Kada dođete do najviše frekvencije, kratko pritisnite tipku RESET (Resetiranje) (desna tipka na gornjoj plohi) čime se vraćate na polazni položaj.
5. Za podešavanje glasnoće zvuka okrećite kotačić VOL na kabelu za slušalice.
6. Radio se isključuje tako da se prekidač Radio ON/OFF (Radio Uključeno/Isključeno) postavi u položaj OFF (Isključeno) - donji položaj. Lampica se gasi.
 
Napomena: Kad je radio uključen, isključuju se govorne funkcije pedometra.
 
      Copyright 2005 UUOSSO, Zagreb